تصاویر اولین تمرین کاپیتان معروف در زنیت کازان

به گزارش آریاورزش سعید معروف که امروز به کازان روسیه رسیده است اولین جلسه تمرینی خود را نیز با همراه بازیکنان این تیم برگزار کرد.

سعید معروف در تمرینات زنیت کازان
سعید معروف در تمرینات زنیت کازان
سعید معروف در تمرینات کازان
سعید معروف در تمرینات کازان
سعید معروف و الکسی اسپریدونوف
سعید معروف و الکسی اسپریدونوف
سعید معروف در تمرینات کازان
سعید معروف در تمرینات کازان
سعید معروف به همراه مت اندرسون
سعید معروف به همراه مت اندرسون

 

سعید معروف به همراه لئون،اندرسون و سالپاروف
سعید معروف به همراه لئون،اندرسون و سالپاروف
سعید معروف در تمرینات زنیت کازان
سعید معروف در تمرینات زنیت کازان
سعید معروف در تمرینات زنیت کازان
سعید معروف در تمرینات زنیت کازان
سعید معروف در تمرینات زنیت کازان
سعید معروف در تمرینات زنیت کازان
سعید معروف در تمرینات زنیت کازان
سعید معروف در تمرینات زنیت کازان
سعید معروف در تمرینات زنیت کازان
سعید معروف در تمرینات زنیت کازان
Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi