تمجید فدراسیون جهانی والیبال از کاپیتان تیم ملی

به گزارش آریاورزش فدراسیون جهانی والیبال با گذاشتن عکسی از سعید معروف بر روی اینستاگرام خود، مطلب زیر را منتشر کرد:

The most important key to achieving great success is to decide upon your goal and launch, get started, take action, move

« مهم ترین کلید برای رسیدن به اوج موفیت این است که به خاطر هدفت یک تصمیم بگیری ، آماده حرکت بشی ، شروع کنی ، تصمیم رو اجرایی کنی و راه بیفتی »

سعید معروف
سعید معروف
Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi