بانک سرمایه پیکان تهرانشهرداری ارومیهکاله آملشهرداری تبریزمتین ورامینشهرداری اراکپارسه تهرانسایپا تهرانعمران شهرداری ساریآرمان اردکانهاوش گنبد
ردیفنام و نام خانوادگیپستباشگاه قبلیمحل تولد
سرمربیمصطفی کارخانهبانک سرمایهورامین
1ووکاش ژیگادوپاسوربانک سرمایهلهستان
2مهدی مهدویپاسوربانک سرمایهشهریار
3شهرام محمودیپشت‌خط زنبانک سرمایهکرج
4علی جلالیپشت‌خط زنآرمان اردکاناصفهان
5فرهاد قائمیدریافت‌کنندهپیکان تهرانگنبد کاووس
6میلاد عبادی‌پوردریافت‌کنندهشهرداری ارومیهارومیه
7قاسم کارخانهدریافت‌کنندهبانک سرمایهورامین
8ووجین چاچیچدریافت‌کنندهثامن‌الحجج مشهدمونته نگرو
9سیدمحمد موسویمدافع میانیبانک سرمایهدزفول
10عادل غلامیمدافع میانیبانک سرمایهمحمود آباد
11علی شفیعیمدافع میانیکاله آملشیروان
12فرهاد ظریفلیبروبانک سرمایهمشهد
13
14
ردیفنام و نام خانوادگیپستباشگاه قبلیمحل تولد
سرمربیپیمان اکبریپیکان تهرانهرسین (کرمانشاه)
1میرسعید معروفپاسورشهرداری ارومیهارومیه
2فرهاد سال‌افزونپاسورپیکان تهرانکرمانشاه
3امیر غفورپشت‌خط زنپیکان تهرانکاشان
4رضا صفاییپشت‌خط زنپیکان تهرانکوهدشت (لرستان)
5فرهاد نظری افشاردریافت‌کنندهبانک سرمایهتهران
6محمدجواد معنوی‌نژاددریافت‌کنندهپیکان تهراناصفهان
7سلیم چپرلیدریافت‌کنندهپیکان تهرانگنبد کاووس
8محمد فلاحمدافع میانیبانک سرمایهآستانه اشرفیه گیلان
9مصطفی شریفاتمدافع میانیپیکان تهراناهواز
10مهدی مرندیلیبروپیکان تهرانقزوین
مربیرضا مومنی مقدممیزان خراسانمشهد
ردیفنام و نام خانوادگیپستباشگاه قبلیمحل تولد
سرمربیلیوبومیر تراویساالریان قطرصربستان
1دراگان تراویساپاسورهالک بانک ترکیهایتالیا
2پرویز پزشکیپاسورمتین ورامینمیانه
3اولی‌پکا اویانسیووپشت خط زنکوکولان تیکریت فنلاندفنلاند
4فرهاد پیروت‌پورپشت‌خط زنشهرداری ارومیهمهاباد
5مرتضی شریفیپشت‌خط زن / دریافت‌کنندهشهرداری بجنوردارومیه
6مجتبی میرزاجانپوردریافت‌کنندهپیکان تهرانبابل
7رحمان داوودیدریافت‌کنندهمتین ورامینملایر
8-میلاد حمیدی-دریافت‌کننده-شهرداری ارومیه-ارومیه
9امیر برزگریدریافت‌کنندهشهرداری ارومیهارومیه
10آرمین تشکریمدافع میانیشهرداری ارومیههمدان
11جواد محمد نژادمدافع میانیشهرداری ارومیهارومیه
12حامد رضاییمدافع میانیشهرداری ارومیهارومیه
13عبدالرضا علیزادهلیبروشهرداری ارومیهارومیه
ردیفنام و نام خانوادگیپستباشگاه قبلیمحل تولد
سرمربیبهروز عطاییکاله آملآمل
1جواد کریمیپاسورشهرداری بجنوردنکا (مازندران)
2علی رمضانیپاسورسفیر گیلانرشت
3رسول آقچه‌لیپشت‌خط زنجواهری گنبدگنبد کاووس
4آرمین رنجبرپشت‌خط زنکاله آملهمدان
5امیر حسین اسفندیاردریافت‌کنندهکاله آملآمل
6اسماعیل مسافردریافت‌کنندهجواهری گنبدگنبد کاووس
7سعید آقاجانیدریافت‌کنندهکاله آملبابل
8محمد فلاحدریافت‌کنندهپیکان تهرانآستانه اشرفیه (گیلان)
9مهدی رنجبرمدافع میانیسایپا تهرانآمل
10علی علیپورمدافع میانیکاله آملآمل
11مبین مظلوممدافع میانیکاله آملآمل
12اسماعیل طالبیلیبروشهرداری بجنوردخامنه (آذربایجان شرقی)
13ابوالفضل قلی‌پورلیبروکاله جواناسلامشهر
آنالیزورعلی تاج الدینیسایپا تهرانکرج
مربیعلیرضا طلوع کیانمتین ورامینتهران
مربیابولقاسم نائیجیکاله آملآمل
کمک مربیحسین کاظمیکاله آملآمل
ردیفنام و نام خانوادگیپستباشگاه قبلیمحل تولد
سرمربیعادل بناکارشهرداری تبریزتبریز
1علیرضا بهبودیپاسورآرمان اردکانقزوین
2هومن باقریپاسورآلومینیوم هرمزگاناصفهان
3سید مهدی بازارگردپشت‌خط زنشهرداری ارومیهرشت
4والنتین براتوئفدریافت‌کنندهشهرداری تبریزبلغارستان
5اکبر ولاییدریافت‌کنندهشهرداری تبریزمرند (آذربایجان شرقی)
6آرمین عسگرپوردریافت‌کنندهباریج اسانستبریز
7محمد امین حسن‌زادهدریافت‌کنندهشهرداری تبریزگنبد کاووس
8علیرضا مباشریدریافت‌کنندهبانک سرمایهاصفهان
9محمد حسن صنوبرمدافع میانیشهرداری تبریزتهران
10میلان راشیچمدافع میانیثامن‌الحججصربستان
11معین رحیمیمدافع میانیآرمان اردکانارومیه
12محمدرضا مؤذنلیبروشهرداری تبریزقزوین
13عادل هوشیاردریافت‌کننده / لیبروشهرداری تبریزتبریز
14
ردیفنام و نام خانوادگیپستباشگاه قبلیمحل تولد
سرمربیمحمد ترکاشوندمتین ورامینکنگاور (کرمانشاه)
1امیر حسینیپاسورثامن‌الحجج مشهدمشهد
2بهزاد حیدری شاهیپاسورمتین ورامینتهران
3محمد محمد کاظمپشت‌خط زنمتین ورامینتهران
4مجتبی قلی‌زادهدریافت‌کنندهسایپا تهرانتهران
5علیرضا نصر اصفهانیدریافت کنندهآلومینیوم المهدیاصفهان
6حمزه زرینیدریافت‌کنندهکاله آملاسلامشهر
7حسام بخششیمدافع میانیمتین ورامینتهران
8سعید مصطفی‌وندمدافع میانیثامن‌الحجج مشهدبروجرد
9کراسیمیر گئورگیفمدافع میانیمیلانو ایتالیابلغارستان
10احسن‌الله شیرکوندلیبرومتین ورامینورامین
11
12
13
ردیفنام و نام خانوادگیپستباشگاه قبلیمحل تولد
سرمربیعلی نقدی
1بهزاد به‌نژادپاسورسایپا تهرانشمیران (تهران)
2حامد صدیقپاسورشهرداری اراکتهران
3بهروز کمالیپشت خط زنشهرداری اراکاراک
4بهنام حاجی‌پوردریافت‌کنندهشهرداری اراکرشت
5نیما اسفندیاریدریافت‌کنندهشهرداری اراکتهران
6امیرحسن فرهادیدریافت‌کنندهشهرداری اراک----
7علیرضا نادیمدافع میانیمتین ورامینتهران
8مصطفی عباس‌لومدافع میانیشهرداری اراککرمان
9سعید حسین‌قلی زادهمدافع میانیشهرداری اراک----
10امین میرهادیمدافع میانیشهرداری اراک----
11امین رضویلیبروشهرداری اراکشیراز
12
13
14
آنالیزورمهدی عزیزمحمدی
مربیحسن سمیعی

مربیاکبر خداوردی
پزشکعادل حیدری
کادر فنیامید حبیبی
ردیفنام و نام خانوادگیپستباشگاه قبلیمحل تولد
سرمربیدکتر فرهاد نفرزادهسرمربی
1رسول نجفیپاسوروزارت دفاعورزقان (آذربایجان شرقی)
2علی نودوزپورپاسورسایپا تهرانقزوین
3جواد حسین آبادیپشت‌خط زنسایپا تهراناراک
4محمود رسولیپشت‌خط زنشهرداری بجنوردقرچک (تهران)
5حامد تاریوردیدریافت کنندهشهرداری ارومیهارومیه
6رامین خانیدریافت کنندهاسلامشهر
7پوریا فیاضیدریافت کنندهشهرداری ارومیهتهران
8آرش تقویدریافت کنندهآرمان اردکانتهران
9رضا عابدینیمدافع میانیوزارت دفاعساری
10علی اصغر مجردمدافع میانیشهرداری بجنوردبجنورد
11طیب عینیمدافع میانیپیکان تهرانتهران
12رحمان تقی زادهمدافع میانیوزارت دفاعآمل
13بیژن براتیلیبروشهرداری بجنوردتهران
مربیداوود آهنگری
مربیاکبر محمدی
ردیفنام و نام خانوادگیپستباشگاه قبلیمحل تولد
سرمربیمسعود آرمات
1محمد طاهر وادیپاسورشهرداری تبریزتهران
2ایوان استانوفپاسورنفتوهیمیک بلغارستانبلغارستان
3رضا قراپشت‌خط زنکاله آملآمل
4محمد جواد حیدریپشت‌خط زنجواهری گنبدتهران
5عباس اولادیپشت‌خط زنسایپا تهرانقائمشهر
6سعید شیرود
قربانی
دریافت‌کنندهکاله آملتنکابن
7مجتبی شباندریافت‌کنندهسایپا تهرانسمنان
8آرش کمالونددریافت‌کنندهسایپا تهرانخرم آباد
9صابر جواهری توانادریافت‌کنندهسایپا تهرانلاله‌چین
10سامان فائزیمدافع میانیپیکان تهرانتهران
11علیرضا جدیدیمدافع میانیکاله آملآمل
12سهند الله وردیانمدافع میانیمتین ورامینتاکستان
13علی عفت دوستمدافع میانیسایپا تهرانرودبار
14مصطفی حیدریلیبروسایپا تهرانتهران
15پوریا نودوزپورلیبروسایپا تهرانقزوین
مربیمحمد شعبان خمسهسایپا تهرانتهران
مربیجهانگیر تراب‌پور
مربیاحمد لاهوتی
مربیآرش فریدزاده
آنالیزورامین شاکریمتین ورامینتهران
فیزیوتراپاحمدی
ماساژورمحمود محمدیسایپا تهرانتهران
سرپرستامید هاشمیسایپا تهرانقائم شهر
مدیر فنیحسینعلی مهرانپوربانک سرمایهتهران
ردیفنام و نام خانوادگیپستباشگاه قبلیمحل تولد
بهزاد محمودیسرمربیعمران سازی شهرداری ساری
1محمد غلامی (کاپیتان )پاسورعمران سازی شهرداری ساری
2مصطفی نظریعمران سازی شهرداری ساری
4علیرضا جلوهمدافع میانیعمران سازی شهرداری ساری
5محمد جواد جعفری ساردوئیعمران سازی شهرداری ساری
6جلال الدین قلیچ رادعمران سازی شهرداری ساری
7عماد جویندهلیبروعمران سازی شهرداری ساری
8 مهدی وهابیپاسورعمران سازی شهرداری ساری
9محمد نوبخت کفشگریعمران سازی شهرداری ساری
10نعمت دلدارعمران سازی شهرداری ساری
11سینا عربدریافت کنندهعمران سازی شهرداری ساریساری
12محراب ملکی سرخیمدافع میانیعمران سازی شهرداری ساری
13سید محسن آقامیریعمران سازی شهرداری ساری
14رامین پارساییمدافع میانیعمران سازی شهرداری ساری
15عبدالرشید قرنجیکعمران سازی شهرداری ساری
سیمو دابوویچپاسورمونته نگرو
میلوش چولافیچپشت خطمونته نگرو
احسان امیریکادر تدارکاتعمران سازی شهرداری ساری
محمود شاکریمربیعمران سازی شهرداری ساری
ابوطالب قربانیمربیعمران سازی شهرداری ساری
رضا برزگر گشتیآنالیزورعمران سازی شهرداری ساری
حامد فولادیانکادر تدارکاتعمران سازی شهرداری ساری
لیست به زودی
ردیفنام و نام خانوادگیپستباشگاه قبلیمحل تولد
20بای محمد دوجیسرمربی
1عبدالحمید چوگانپاسورجواهری گنبدگنبد
2مصطفی باقریپاسورجواهری گنبدهمدان
3عبدالله ناظریمدافع میانیدسته یکگنبد
4ابراهیم چابکیانمدافع میانیآزادگنبد
5فرهاد یلمهمدافع میانیمقاومت فرمانداری مهابادگنبد
6متین تکاورمدافع میانیجواهری گنبدآق قلا
7آرمین ایگدریمدافع میانیجواهری گنبدگنبد
8کمال قریشیدریافت کننده قدرتیمقاومت فرمانداری مهابادآق قلا
9محمد امین حسن زادهدریافت کننده قدرتیشهرداری تبریزگنبد
10جواد حکمتیدریافت کننده قدرتیجواهری گنبدگرگان
11احسان دوجیدریافت کننده قدرتیآزادگنبد
12گل محمد سخاویلیبروگل گهر سیرجانگنبد
13حمید محمدآلقلیبروجواهری گنبدگنبد
14 آرمان (محمد) صالحیلیبروترکمن‌صحرا آق‌قلاآق قلا
15بنیامین ایگدریجوانان جواهری گنبدگنبد
16 بهنام قره ویجوانان جواهری گنبدگنبد
17پویا ولی پور
18هادی واحدیسرپرست
19مربیمجید آزمون
yoast seo premium free